Algemene voorwaarden Love in Deen


Artikel 1 Definities
1. Love in Deen is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om single moslims met diverse geloofsstromingen te helpen aan een huwelijkspartner.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Love in Deen.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Love in Deen en/of Klant.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Love in Deen en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Love in Deen zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Love in Deen en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden. 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Love in Deen en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende een matchingsite gericht op moslims, alsmede alle andere door Love in Deen ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Love in Deen, te raadplegen via www.loveindeen.com.

Artikel 2 Identiteit van Love in Deen
1. Love in Deen is bij de KvK geregistreerd onder nummer 90566599 en draagt btw-identificatienummer Nl865365374B01 . Love in Deen is gevestigd aan Westerstraat 10 A4746 (3016 DH) te Rotterdam.
2. Love in Deen is per e-mail te bereiken via info@loveindeen.com of middels de Website www.loveindeen.com en telefonisch op 010 31 40 88 1.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Love in Deen en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Love in Deen overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
1. Klant kan contact opnemen met Love in Deen via de Website voor de aangeboden Diensten.
2. Klant kan zich eenmalig inschrijven op de website van Love in Deen. Na het invullen van de benodigde gegevens, kan de klant de criteria voor zijn partner doorgeven. De klant vult vragen in over negen onderwerpen. Aan de hand van deze antwoorden gaat Love in Deen op zoek naar een passende match. De klant ontvangt maximaal twee profielen per maand, mits deze voldoen aan de gestelde matchingcriteria van de klant.
3. Klant ontvangt na aanmelding een unieke code die kan worden gedeeld met derden. Voor elke succesvolle aanmelding door een derde persoon met de unieke code, ontvangt Klant een cashback van 5 euro. Het totale bedrag aan cashback wordt maandelijks automatisch op de bankrekening van de klant gestort. Door deel te nemen aan het beloningssysteem voor doorverwijzing, stemt de klant ermee in dat Love in Deen de persoonlijke gegevens gebruikt voor de verwerking van de cashback en het bijhouden van de doorverwijzingsactiviteiten.
4. Love in Deen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van het beloningsprogramma voor doorverwijzing, inclusief maar niet beperkt tot de cashbackbedragen en de duur van het programma. Klant wordt tijdig op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen via passende communicatiekanalen.
5. Als Love in Deen een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Love in Deen kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Love in Deen zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Love in Deen heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Love in Deen niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
3. Love in Deen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Bij het inschakelen van derden zal Love in Deen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Love in Deen worden doorbelast aan Klant.
5. De Overeenkomst kan alleen door Love in Deen worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Love in Deen bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Love in Deen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Love in Deen worden verstrekt.
6. Klant draagt er zorg voor dat Love in Deen zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Love in Deen en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Love in Deen op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Love in Deen en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Love in Deen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Love in Deen goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Love in Deen Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Voorts is Love in Deen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Love in Deen gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht
1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
2. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
3. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Love in Deen de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Love in Deen en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.
4. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de overeenkomst zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Love in Deen heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. De betaling wordt voldaan middels een eenmalige betaling, te volbrengen via diverse betaalmogelijkheden.
4. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Love in Deen mede te delen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Love in Deen is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. Love in Deen is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Love in Deen, verleent Klant de bevoegdheid aan Love in Deen om, als een door Love in Deen ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
3. Ten aanzien van de verleende Diensten van Love in Deen geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Love in Deen kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten.
4. Love in Deen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
5. Love in Deen is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
6. Love in Deen is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
7. Love in Deen is niet aansprakelijk voor de omgang tussen leden binnen en buiten het platform.
8. Klant vrijwaart Love in Deen voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Love in Deen.
10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Love in Deen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Love in Deen zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Love in Deen, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Love in Deen overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Love in Deen heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Love in Deen kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. Love in Deen behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Love in Deen van gegevens. Klant zal Love in Deen vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 14 Klachtenregeling
1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@loveindeen.com of telefonisch te melden via 010 41 40 88 1. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Love in Deen in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 15 Wijzigingsbeding
1. Love in Deen behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Love in Deen zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Love in Deen Diensten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Love in Deen en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Love in Deen en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.